Kerntaken

 

Kerntaak van de Stichting Friese Ouderenbonden is:

De belangen van alle ouderen in de provincie Fryslân te behartigen.

 

De SFO voert deze taak uit op alle beleidsterreinen waar die belangenbehartiging voor ouderen nodig en wenselijk is.

Om de doelen te bereiken stelt het SFO jaarlijks een plan op dat een aantal elementen bevat

van waaruit de belangenbehartiging van ouderen in de provincie Fryslân uitgevoerd kan worden.

1. Het opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van de belangenbehartiging voor alle ouderen in Fryslân.

2. Het afstemmen van beleidsvisies en het uitwisselen van gegevens op provinciaal en op lokaal gebied

     met betrekking tot de belangenbehartiging van alle ouderen in Fryslân.

3. Het kritisch volgen en reageren op de ontwikkelingen op het gebied van de belangenbehartiging van ouderen in de provincie Fryslân en in de Friese gemeenten.

4. Het voeren van overleg en het onderhouden van contacten met het provinciaal bestuur van Fryslân en andere organisaties

     die zich met het beleid ten aanzien van ouderen in de provincie Fryslân bezig houden.

5. Het voeren van overleg en het uitwisselen van gegevens met betrekking tot de leefbaarheid voor ouderen in de provincie Fryslân en de Friese gemeenten.

     De SFO stemt haar projecten af op het beleid dat de provincie Fryslân in haar Sociale Agenda heeft vastgesteld.

 

Kerntaken van de SFO zijn de volgende:

1. Het voorkomen en bestrijden van armoede en het bieden van hulp.

2. Het behulpzaam zijn bij de implementatie van beleid met betrekking tot wonen, welzijn, zorg en de veiligheid van ouderen.

3. Het bieden van mogelijkheden voor ouderen om deel te nemen aan de samenleving door middel van integratie en maatschappelijke participatie.

4. Het stimuleren van actieve deelname door ouderen aan de samenleving.